De Empel werkt met de You Are Good-methode. Het idee achter deze methode is: ‘Jij bent goed zoals je bent. Jij mag er zijn’. We benaderen elkaar positief. Er is veel aandacht voor de balans tussen kennisoverdracht en welbevinden. Op onze school is uw kind in vertrouwde handen. De Empel biedt een veilige basis voor een uitdagende toekomst. Voor een beknopt, maar duidelijk overzicht waar we voor staan, wie we zijn en waar we naar streven: klik hier!


Vanuit onze visie bepalen we voor elk schooljaar welke beleidsonderdelen extra aandacht krijgen.

Wist u dat we in het schooljaar 2019-2020:

-  Een voorbeeld willen zijn in onze regio hoe Leren Zichtbaar Maken in de groepen en de school praktisch worden uitgevoerd? De kinderen, ouders en leerkrachten spreken dezelfde leertaal van Leren Zichtbaar Maken.

-  Ons lesprogramma ons er meer op gaan richten dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving? We bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.

-  Onze leerlingen op eigen niveau - op het gebied van rekenen en spelling – leren laten werken, onafhankelijk van tijd en plaats, met behulp van ICT (gepersonaliseerd leren). De kinderen werken op een eigen chromebook aan    de verwerking van spelling en rekenen.

-  Ons nog meer gaan richten op effectieve verbindingen? In onze combinatiegroepen leggen leerkrachten, vanuit leerlijnen en sturend op tussendoelen, effectief verbindingen tussen jaargroepen en vakken en komen zo tot effectieve instructies (Kansrijk Combineren).

-  De verrijkingsklas voortgezet wordt? Van groep 1 t/m 8 is er een aanbod en uitdaging voor cognitief meer begaafde leerlingen.